logo
Importazione e distribuzione prodotti ittici e specialità alimentari liguri

Octopus octopus frozen raw Chile FROZEN Sea Importazione e distribuzione prodotti ittici e specialità alimentari liguri

Octopus

Octopus

Octopus Whole - IQF Frozen - Premium Quality
Raw- IWP - 10 kg x Box - Natural MIX
(0.8 kg - 1 kg) - (1kg - 2kg) - (2kg - UP)